Odvody SZČO do sociálnej a zdravotnej poisťovne od 1.1.2019

Odvody SZČO do sociálnej a zdravotnej poisťovne od 1.1.2019

Medzi SZČO alebo tzv. samostatne zárobkovo činné osoby patria všetky druhy podnikania ak sa jedná o podnikanie, ktoré obnáša status fyzickej osoby. Patria sem živnostníci, slobodné povolania ako sú lekári a exekútori, samostatne hospodáriaci roľníci atď.

peněženka

Od akej hranice je povinný SZČO platiť odvody do Sociálnej poisťovne od nového roka?
Ak príjem z podnikania presiahne zákonom stanovenú výšku. Konkrétne ak príjem za rok prekročí hranicu 5472 Eur vznikne samostatne zárobkovo činným osobám povinnosť platiť odvody do sociálnej poisťovne.

Od kedy má SZČO povinnosť platiť odvody do zdravotnej poisťovne?
Táto povinnosť mu prislúcha odo dňa kedy sa stane zárobkovo činnou osobou napríklad môže ísť odo dňa ohlásenia živnosti.

Avšak existuje spôsob ako sa vyhnúť plateniu do zdravotnej poisťovne, v prípade ak dochádza k súbehu platiteľov zdravotného poistenia, teda ak napríklad SZČO je súčasne študentom alebo zamestnancom. Ak ste niekde zamestnaný túto povinnosť preberá Váš zamestnávateľ, ktorý je povinný zaplatiť za Vás odvody do zdravotnej poisťovne a študenti sú oslobodený od platenia týchto odvodov.
Hodnoty odvodov, ktoré bude povinný SZČO platiť od 1.1.2019
V nasledovnej výške budú do Sociálnej poisťovne platiť odvody SZČO, ktorým vznikla táto povinnosť

peníze

  1. 4,4% z vymeriavacieho základu na nemocenské poistenie
  2. 18% z vymeriavacieho základu na starobné poistenie
  3. 6% z vymeriavacieho základu na invalidné poistenie
  4. 4,75% z vymeriavacieho základu do rezervného fondu solidarity

Na dávku v nezamestnanosti bude mať nárok SZČO iba ak bude okrem povinných vyššie uvedených bude platiť aj dobrovoľné poistenie v nezamestnanosti, ktoré je vo výške 2% z vymeriavacieho základu.
V prípade ak SZČO bol priznaný dôchodok, predčasný dôchodok alebo výsluhový dôchodok a dovŕšil dôchodkový vek je oslobodený od platenia invalidného poistenia.