Faktúra

Faktúra

Za faktúru sa považuje každý doklad, ktorý poskytuje informácie o dodaní konkrétneho tovaru, produktu alebo služby a ďalšie informácie o odberateľovi produktu či služby, dodávateľovi tovaru, produktu či služby, časové údaje o doručení (dátum dodania) a platobné informácie. Faktúrou sa na Slovensku zaoberá Zákon o dani z pridanej hodnoty, v ktorom je uvedené, že je povinnosťou každého platcu DPH vystaviť doklad vo forme faktúry. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na neplatičov DPH, a to vtedy, keď ide o dodanie služby v cudzine alebo ak ide o dovoz prepravného prostriedku do zahraničia. Ďalším zákonom, pod ktorý spadá faktúra je Zákon o účtovníctve, v ktorom sa spomínajú účtovné doklady, kam patrí aj spomínaná faktúra. Faktúra ako účtovný doklad sa uplatňuje vtedy, keď si platiteľ DPH do účtovnej knihy zaznamenáva doklady potvrdzujúce poskytnutie jeho produktov alebo služieb.

dve faktúry

Ak chcete niekomu vystaviť faktúru, viete to urobiť viacerými spôsobmi. Prvým spôsobom je klasická papierová faktúra, ktorú si môžete predtlačenú zakúpiť v papiernictve. Druhou možnosťou je vlastné vytvorenie faktúry, prostredníctvom počítača, alebo použitie niektorého z množstva vzorov, nachádzajúcich sa na internete. Tretím a posledným spôsobom je využitie špeciálnych programov, zaoberajúcich sa fakturáciou, ktoré vám ju vedia vygenerovať. Nech sa rozhodnete pre ktorýkoľvek spôsob, nemali by ste zabudnúť, že každá faktúra musí povinne obsahovať nasledujúce informácie:

 • Údaje vo forme mena a priezviska dodávateľa, prípadne názvu dodávateľa, jeho adresu, adresu miesta podnikateľskej činnosti, adresu prevádzky, adresu jeho bydliska alebo prípadného miesta najčastejšieho zdržiavania a identifikačné číslo dane, pod ktorým bol tovar, produkt, či služba dodaná
 • Údaje o odoberateľovi vo forme mena a priezviska, prípadne názov odberateľa, jeho adresu, adresu miesta podnikateľskej činnosti, adresu prevádzky, adresu jeho bydliska alebo prípadného miesta najčastejšieho zdržiavania a identifikačné číslo dane, pod ktorým bol tovar, produkt, či služba doručená
 • Číslo poradia faktúry (poradové číslo podľa chronologického poradia)
 • Dátum dodania tovaru, produktu alebo služby, prípadne dátum prijatia platby
 • Dátum, kedy bola faktúra zhotovená
 • Údaje o tovare, produkte alebo službe (počet, rozsah, druh)
 • Základnú daň pre všetky sadzby dane, cenu za jednotku bez DPH a prípadná zľava alebo rabat, keď nie sú uvedené v cene za jednotku
 • Použitá sadzba DPH / oslobodenie od DPH
 • Hodnota DPH v mene (euro), ktorá má byť uhradená

účtovníctvo - faktúrovanie

Dôležité je, aby bola faktúra vystanovená maximálne do 15 dní, a to:

 • od kedy bol doručený produkt, tovar alebo služby,
 • od kedy bola prijatá úhrada, za doručenie produktu, tovaru alebo služby
 • od ukončenia mesiaca, kedy bolo doručenie produktu, tovaru alebo služby oslobodené od DPH,
 • od ukončenia mesiaca, kedy bolo doručenie produktu, tovaru alebo služby v zahraničí
 • od ukončenia mesiaca, kedy bolo potrebné uskutočniť korektúru základu dane